#0038: Biorama

(1.

 

. BioRAMA -

PROGRAM.x t
Söndagen den. 5 Febr. kl. Bao. 4.", e. m.

OBS! Den billiga entréen (se. nedan).

u o o c u 0

Strommmgsflske 1 Stockholms skargard.
Å 1. Utsikter över det vackra Harö fiskeläge. 2. Förberedelser till notdragning: noten nedtages från
sin ställning och .båt m. m. klargöres. 3. På fiskeplatsen. En av de få vikar, där strömmingen regelbun-
det uppehåller sig och där notdragningen därför vanligen försiggår. 4. Noten utlågges från båten tvärs
över vikens mynning. ö 5. Hur noten halas in utefter vikens båda stränder. .6. Strömmingen håvas upp-
ur den hopdragna noten och tömmes i båten. 7. Fångsten sorteras, räknas, sköljes m. m. och slås i
transportlådor. 8. En sommarmorgon vid Carl XII:s torg i Stockholm. Strömmingslaster anlända med
skårgårdsångarna och avhämtas till försäljning. 9. Fiskarhamnen.

o 1 I I e "
Pa konungens befallru-ng.
Historisk anekdot av Michel Carré, medlem ikinematograjislea föreningen av författare och skribenter i Paris.

Skådespelare: Fru Mathilde Caumont vid Varieté-teatern.
Fröken Andrée Marly vid Beuffes Parises-teatern.
Herr Dupont Marond vid Odeon-teatern.
. Herr Angelo vid Sarah Bernhardt-teatern. .

Henrik IV år ute på jakt ock tar sig en stunds vila vid Mereloups kvarn.
syn på mjölnarens vackra dotter. Fadern har föresatt sig att hon skall bliva
icke med någon av alla de bondpojkar-som svärma kringhenne. .

Den gode kungen besluter sig för att uppfylla mjölnarens önskan och skickar den unga flickan,
som icke anar vad det år fråga om med ett bud till Vsin gardesöverste, åt vilken han ger i uppdrag att
bortgifta budbärerskan med den vackraste av hela regementets underofficerare. ,

Men den unga flickan, som icke är av samma åsikt som sin fader, träffar på en av sina beundra-
re och stannar "med honom i det hon ber en gammal gumma att framlåmna brevet. Då denna anlänt
till lägret1 och översten kungjort brevets innehåll blir det stor uppståndelse bland underofficerarne vilka
alla frukta att deras fysiska företräden skola tvinga dem in i ett så föga angenämt äktenskap. Då Henrik
IV får reda på det underliga sätt som hans vilja blivit satt i verket påskyndar han för att undvika att
någon av hans tappra gossar skola bli offer för en så sorglig förbindelse, men kommer för sent i det
att kyrkan redan välsignat bandet mellan den vackraste underofflceren och gumman. Henrik vill åtmin-
stone lindra det sår som han ofrivilligt tillfogat sin olycklige tjänare och hänger sitt eget tapperhetskors
kring hans hals. 1 1 1 . -- i 

fMichel Carré har kanske alldrig varit så lycklig i något av sina verk som just i detta, där han
nedlagt hela sin rika fantasi och stora talang. Skådespelatiie hava även å sin sida på ett synnerligen be-
römvårt sätt gått i land med sina uppgifter. i

Konungen får snart
gift med en fin herre och

Konstfilm. Sensationell nyhet

Lejonens offer eller Vägen till korset.

"Storslagen dramatisk bildserie. Handlingen försiggår i det gamla Rom på kejsar Neros tid.

Huvudpersoner: i
Leah, kristen romarinna. Valerius, romerskhhövitsman. Gallia,,Valerius trolovade. Paulus, Leahs broder. Kejsar Nero.

Valerius har gripits av kärlek till Leah. som försöker omvända honom till. den kristna tron, men avvisar honom,
då han håller fast vid sina gudar. .

Gallia nppdagar hans kärlek till Leah, som förråder hennes tro för tyrannen Nero, som befaller, att alla kristna
skola kastas för lejonen på areanen såvida de icke avsvärja sin tro. På Valerius, varning flyr Leah och hennes anhöriga
till katakomberna, men tillfångatagas efter åtta dagar, sedan Leahs broder tvingats uppgjva deras gömställe. De kristna gå.
med segervisst mod till döden, och Valerius följer sin älskade Leah.

1. På väg till gästabndet.. 2. Valerius bryter kretsen. 3. Profetens straffpredikan. 4. Valet-ins möter Leah. 5.
"Avsvärj din tro!Lt 6. Gallia uppdagar Valerius hemlighet. 7. På Neros fäst. 8. Gallia förråder Leah.. 9. Neros edikt. 10.
Undkomna. 11. I katakomberna. 12. Hungersnöden hotar. 13. Paulus gripes. 14. I tyrannens våld. 15. De kristnas triumf.
16. Intågdet på areanen. 17. nNero, de åt döden vigde hälsa digl"1 18.1)1ikt eller kärlek? 19. Vid lejonbnren. 20. Till
samma o e. "

1 I o I . i
, ulkaner Vpa ava. I V
O På östra delen av ön Java reser sigV många vulkaner, och den största av dem alla år Semuru,
vilken här är fotograferad i utbrott.   " .  . P-       1 i 1 I,

. . ll 1 i 1 . I
soldatens hol-Si Kolossalt rolig.

På kasårngården blåser brevbärarenpå sitt horn: Larifla får till sin glädje ett brev hemifrån med
en IO-kr. i guld. Han tittar oroligt på myntet. Var skall han gömma det? En idé. Han stoppar ned.
det i sin sabelbalja och sticker sedan dit sabeln och går sin våg. Larifla sitter och niuter på terrassen
av sitt kaffej Men då han skall betala drar han så våldsamt sin sabel att kyparen yr sin våg. Han
berättar sin bragd för sin kamrat. Lenglumé och båda bege sig uppspelta till en restaurant för att göra
om försöket. Efter att grundligt ha frukosterat, ropa våra två kamrater på kyparen och Larifla gör sin
manöver. Men denna gång blir kyparen icke förskräckt. En olficer blandar sig i leken och det slutar
icke alltför roligt för den stackars Larifla. f

1 Förstklassig Musik.
f Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:

q För vuxna 25 öre, för barn flO öre.
Halmstad IQIIf P. Kuchliirsu Accidenstr. i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain