#0035: Biorama

lllltll

Köpmansgatan

[nktiehulaget Svenska Biografieatern.)

l alla hänseenden bästa och Qlcgantaste Biograftqater.

Förevisninger av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 50 Jan. t. o. m. den 1 Febr.y

 

 

.-.----

 

Express i dag från Paris. Senaste serie.

KlNEMÅTOGRÅFlSK Vl-"LGKOREVYI

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i eder tidning! Se dem på Biorama.

Äktenskapeis nyearuihet.

Amerikanskt skådespel.

Jack Taning står i begrepp att gifta sig med den kvinna han älskar Ellen Browny. Dä får
han av sin fader uppdrag resa till Transvvaal för att reda upp en guldgruveaffär, Ett gripande av-
sked från den älskade och han :inträder den långa färden.

Två år senare ätervander han till hemmet och - som han hoppas -w lyckan. Den senare
uteblir dock, ty Ellen, som ej hört något av honom under den långa bortvaron och därför trott sig
vara övergiven av honom, har nyligen gift sig med WVilliam Cassie. Genom en olycka under en
ritt blir Jack tvungen att en tid vårdas i Ellens nya horn, och nu flammar den gamla kärleken äter
upp. Den äkta mannen, förtvivlad över att se hustrun allt mera fjärrna sig honom, låtsar sig vara
förälskad i sin kusin, den vackra Alice, och tack vare denna list lyckas han återerövra sin hustrus
h"ärta.

J Men Jack blir dock ej lottlös. Alice har fattat tycke för den raske unge mannen, och det
torde ej dröja länge innan de båda förenas för livet. Den kärleken . . . l

Amerikansk scenisk konst.

Chefen för Tsarens hemliga polls.

En historia vskildrande rysk dispotism.
Handlingen försiggår- dels i St. Petersburg dels i New-York.

Den ryske polischefens hustru är en kvinna med nobla tänkesätt och varmt klappande hjärta
för de fattiga och nödlidande. Overtygad om deras ärliga strävan för de armas och förtrycktas väl,
låter hon sig intagas i ett hemligt konstnärssällskap, som polisen länge haft ett misstänkt öga pä.

Vid första sammanträdet hon  med pä, tränger polisen in i rummet, och till sin fasa upp-
täcker den fruktade polischefen sin hustru bland de innevarande. Med ett par ord låter han sina
underl- dande gå, och för att rädda sin hustru bryter han sin bana och flyr i sin hustrus sällskap,
förklä d till Amerika. Här ute i den fria västern slår han sig, sin hustru ovetande, fram som kypare
på. en bättre restaurant. I

Aren gå. En son som föde: växer upp och tager sin examina med heder. Han blir kär i
en [studiekamrats syster och. trots faderns Iönskan att dröja något kommer giftermälet till stånd.
Slumpen vill att bröllopsmiddagen skall avätas pä samma restaurant, där den gränade kyparen serV
verar. Sonen vet lika litet som sin mor om faderns yrke och det kommer till en pinsam scen. En
av de närvarande gästerna igenkänner den gamle mannen, som han länge förgäves sökt, och har
glädjen meddela honom tSarens nåd och hans medgivande till förnyad anställning i det mäktiga ri-
kets tjänst. Den gamle kyparen kan äter intaga sin förlorade sociala ställning. ,

Gripande och medryckande.

NORD-ITÅLIENSKA BILDER.

-- En vild natur ---

Nord-Italien är bekant för sin storslagna, vilda skönhet och konkurcrar i detta hänseende med
Schweiz. Brant och hotande resa sig fjällväggarna, och vilt störta strömmar och bäckar utför dess
sidor, åstadkommande underbart vackra vattenfall. Med förtjusning blickar turisten på. naturens
skönhet och medtager minnen för livet. Slingrande och brant löpa landsvigarna fram i dessa trak-
ter, kommande mången automobil att pusta av ansträngning. Folket är härdat och kärft, sysselsät-
tande sig till stor del med boskapsskötsel, särskilt färavel.

En film, som ses med stort intresse.

Skådespelerskor på landet.

Lantluft och teaterluft.

Lotta Bach  en ung vacker skådespelerska, som helt oväntat får ärva en liten lantgård.
Allting är nytt och intressant, men längtan till teatern kommer snart över henne. Ett resande
teatersällskap, vars primadonna fått tandvärk och ej kan uppträda, räddar henne ur en svär knipa
och hon får samtidigt inandas litet teaterluft, som hon så livligt längtat efter.

En roligt hopkommen bild.

Förstklassig Musik.
De bästa biderna visas alltid å BlORAMA.

(FI-d.,
Halmstad 1911 P. Kuchlers Aceidcustryckcri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain