#0023: Stockholms-Biografen_4

Lidköplngs Tidning.

Stockholms-Biagmfvns lönnillninyar i ons-
dags och i gär afton å logen Lidköpings
Väls lokal hafva vsrit talrikt besökta. De
hafva också varit förtjänta af detta ty de
lefvanda bilder som under desamma visats
hafva varit i alla äfseeuden goda och pro-
grammen rikhaltiga,

I afton gifves sista förevisningen då det
rikhaltiga programmet bland annat uppta-
ger lefvande bilder från Londons zoologi-
ska trädgard.

Skaraborgs-Posten.

Sloukhalm-I-Eiagralon är märkvärdigt nog
icke en af de vanliga mer eller mindre
omöjliga gesuhäftaffärer som igenkännes nn-
der namnet kinematografföreställningar, ntsn
en i bästa mening väl underhållen och för-
iträffligt skött biograf, detta blefvo viigår
lamm i tillfälle ärvertygs 055m. Program.
lrnet äry innehållsrikt och omväxlande och
.då dessutom ar. hel del extrrnummer gif-
vas har man ej heller i den vägen någon-
Yting öfrigt att önska. I afton gifves sista
" föreställningen.

Mariestads Läns Tidnlng.

Biaymfförevismhgarno ä te
:sista aftnarne voro, val fört
Iri-k-a bl k, som kom dem till del. Särskildt
vilja vi därvid framhålls AIÄEn järn g
i Schweitz, somlielge lämnade något öfrigt
att önska i illusorisk framställning. Den
använda apparaten synes vara.1 of bästa be-
skaffeuhet.P

  

 

 

 

Hernösands-Poslen.
sfngrquimr Å I lärde! igår afton å god-
templarsalen h Bilderna. voro bä-
de tydliga oéh, ntressanta, hvarför demot-
togos med stort bifall af pnbliken, som dock
ej var sli talrik, som förevisuiugen förtjä-
nade.

 

n.
m
m

, , Ostkuslen.

Stockhnlmrbivgmfnn, som uu om kvällarna
förevisas på goodtemplarsalougen härstädes,
har ifrån början rönt en synnerligt stor upp-
muntran, i det att sä mycket folk tillström-
mat, att somliga mast återvända med oför-
rättadt ärende, enär ioknlutrymmet varit
begränsadt,

Biografen är också primns sf alla bio-
grafer, som hittills besökt vårt samhälle.

 

 

Apparaterna, nys och synnerligen dyrbara,
framställa bilderna i mycket stor skala och
med en tydlighet, som öfverträffar de rör-
liga bilder scenerier, som vi förut på lik-
nande sätt sett framställda

Motiven, af både allvarlig och skämtsäm
art, äro också mycket väl valda; allvarliga
och storslagna, såsom t, ex. "den heliga
Antonius frestelser" skämtsamma och skratt-
retande, såsom "älskaren ikofferteu" m. fl,

Norrtelje Tidning.

Slocllwlmsbingmhn började i söndags en
serie förevisningar uti goodtemplarlokaleu
härstädes, Tillströinningen af besökande
var då så. stor, att icke pä längt när alla
fingo plats. De, som dä mäste vända med
oförrättadt ärende, togo nog skadan igeni
går kväll, ty då var det äfven fullt hus.

Biografen fungerade utmärkt och de bil-
der som framställdes, voro väl värda att
ses, ty programmet var väl valdt och om-
ver-lande.

Afveu i dag gifväs föreställningenhvar-
om annonsafdelningen lemnnr närmare bew
sked.

-l-

Elfsborgs1 Läns Annonsblad.

Slackllnlmsbiagrufsn, som gaf föreställning
i Vänersborgs hlåbsndsförenings lokal an-
nandag påsk, visade sig vara af de allra

främsta inom sitt område, I afton gifves.

ny föreställning

Westerhotten. f

Diogmffånrfållningen i går afton ä (ereus-
lmser hade se glädja sig år, en myckle4
rik publik. Skrattmnsklerna voro flitigt i
rörelse Onlr publiken ryms förtjust- Iaf-
ton och i morgon hfmn gifres nya före-
sten-ringar med nytt-program.

Ö regrund.

srrmalmr-airgmfrn lm- gifril nång förr,-
nsrrirrgrr i seriermhum mmm-und. ner.
första. föreviiningen, som hölls i onsdags
hade lockat om icke fnllt hus så. dock syn-
nerligen många, De väl framställda bil-
derna senterades också av publiken att dö-
ma av bifallet och skrattsalvorua. Program-
met var gediget och saknade dessa. mer
eller mindre osmakliga bilder som bruke
vara oskiljsktigt förenade med dlylika före-
visningar.

Information

Title:
Stockholms-Biografen_4
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain