#0021: Stockholms-Biografen_2

Till :
den ärade allmänheten!

 

Stockholms-Biografen som nu börjar sina uppvisningar
harsrädes af såkallade lefvande bflrler, är den största och mest-fulländad;
af Biagrafappamter som för närvarande resa i svenska landsarren, Ma-
skinen från Pathé Fréres i Paris, modell 1905.

Stockholms-Biografen som visar nytf arh intressant
program vid hvarje föreställning, tiger bilder för öfver 10,000 kranar.

Under förevisningarna Pianokonsert a] Musikdireklör H. Nilsson
(saframt ett användbart instrumeml är att tillgå i lokalen).

Stockholms-Biografen har afsdrläl tidningspressen som
allmänheten äfverallt bliwa erkänd! som den bästa resande Biograf, orh
tillåter jag mig att hänvisa den ärade publikens uppmärksamhet pa" ne-

dansfrlende Iidningsurklrpp.
Högaktningsfullf

- H. Nilsson.

Llnköping. Östgöta Correspondenten. Venersborgs-Posten.

En birgrdlörnlållning af verkligt förstklas- hackhalmrbibgnlsnsförevisning af lefvande
sigt slag gafs ilördags afton af Stockholms- bilder i blåbandsföreningens lokal i går af-
Biogr-.llen (H. Nilsson)åMjölby teater. Sar- ton hade lockat en mycket talrik publik,
skildt vilja vi framhålla de storslagna bilderna som upprepade gånger gaf sin belåtenhct
från de franska kolgrrtfvornaY hvarigenom på tillkänna genom lifliga applåder.
det mest åskådliga sätt grufarbelets olika Särskildt intresse väckte bilderna från de
faser skildradesv Vidare hEn järnvägsresa franska knlgrulvorna,springbrunneniVersai-
i Schweitz". under hvilken charmanta sce- les m. rn. samt en resa iSchweitz, ett i hög
nerier från den alpinska regionen upprulla- grad imponerande nummer4 Det töreföll
des, den stora automobiltåflingen i Frank- rent af Snm om man i verkligheten företa-
rike (Paris fMarseillc) m. m. Under före- git resan. i

ställningen utfördes god pianomusik afpiaf Bilderna voro utan jämförelse med de bä-

nisten H. Nilsson. sta man skådat härsläcles.
.- l altan gifves en andra föreslällning i
Söderhamn. samma lokal.

Slnckknlmsbiagmfsn gaf i tisdags och i går

afton föreställningar agoodtemplarsalongen

härstildes inför en bada kvällarna talrik puA Sköme-

blik Föreställningarna vom också ovanligt Biografi", Som förevigar rörliga bilden

lyfkildllA apparaten "almafISlg hafdlljal det ridhusel. är den mäsiutmärkfa apparat som
idealiska i den vägen så fn från de slorande hmms Vistas i Sköfde4

skaknirrgarna som den är. och själfva bil-
derna voro också vackra och väl valda.

Information

Title:
Stockholms-Biografen_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain